เข้าสู่หน้าหลัก เข้าสู่หน้า Intranet

แจ้ง...หน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
                   ระบบ 3 ระบบ คือ 1.ระบบส่งตัวชี้วัด 2.ระบบรายงานยอดเด็กรายวัน 3.ช่องทางรับส่งข้อมูล
ใช้ได้ตามปกติแล้ว..หน่วยงานสามารถลงข้อมูลได้ตามปกติ
                                                                                                        จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
                                                                                                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                       20 มิถุนายน 2562