เข้าสู่หน้าหลัก เข้าสู่หน้า Intranet

เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ทราบ
ด้วย..ระบบรายงานยอดเด็กรายวัน,ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง, ระบบจองห้องประชุมระบบส่งตัวชี้วัด,
ช่องทางรับส่งข้อมูล,ดาวน์โหลด ฯลฯ ที่อยู่ในส่วน Intranet กำลังดำเนินการแก้ไข Server อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
หากใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป..


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ