พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

 
     
พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
       >> Thai พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561  
        >> Eng พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561  
        >> สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561  
กฎกระทรวง
      >> Thai กฎกระทรวงกำหนด ประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.2563
      >> Eng กฎกระทรวงกำหนด ประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.2563
          
ประกาศกระทรวงยุติธรรม
       >> ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพินิจตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561  
       >> ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานพินิจตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561  
       
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
       >> ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจำแนกประเภทและรูปแบบของสถานที่ควบคุม พ.ศ.2562  
       >> ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของบุคลากรองค์การหรือองค์กรอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสงเคราะห์ช่วยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย พ.ศ.2563  
       >>  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นของเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อยและแนวทางการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย พ.ศ.2563  
       >> ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน พ.ศ.2563  
     
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
       >>  
       >>  
คำสั่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
       >> คำสั่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ 125/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานพินิจ ตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561