ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

  ส่วนกลาง / สพ.กรุงเทพฯ /บ้านบึง / มุทิตา / อุเบกขา / ปรานี / สิรินธร
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 3  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 9  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 10  และ สพ.ในสังกัด
  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 11  และ สพ.ในสังกัด