กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
     
  >> ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
  ายชื่อบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     - รายชื่อบุคคลต้นแบบ  
     
  >> การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย ให้เป็นรูปธรรม ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหา ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
     
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  >>แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560-2564   
  >>การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)   
  >>แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561  
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
  >> ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
     
  การป้องกันการรับสินบน และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  
  >> แนวทางการป้องกันการรับสินบน และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  
     
 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต