ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์จากลมหายใจ จำนวน 30 เครื่อง

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)