ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ร่างประกาศปาระกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งานจ้างโครงการยกระดับบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการบริการประชาชนของกรมพินิจฯ ระยะที่ 2

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)