ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)