ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)