ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)