ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)