ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)