ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุดพร

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)