ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 อัตรา

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)