ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ กรมพินิจฯ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการการพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดจากข้อมูลปฐมภูมิจำนวนมาก Big data โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)