ข่าวประกาศหน้าแรก

  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อีกหน้าที่หนึ่ง ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ช่วยราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติงาน

  โดย  กองการเจ้าหน้าที่

Line Break (Shift + Enter)