ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศกรมพินิจและคุ้ัมครองเด็กและเยาวชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าในในเรื่องกระบวนการยุติธรรมฯ

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)