ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างานของตำแหน่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)