ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)