ข่าวประกาศหน้าแรก

  เลื่อนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)