ข่าวประชาสัมพันธ์

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลแก่สถานพินิจฯ จ.สระบุรี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)