ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยต์

  โดย  สพฯ นครสวรรค์

Line Break (Shift + Enter)