ข่าวประกาศหน้าแรก

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS)รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โดย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Line Break (Shift + Enter)