ข่าวประชาสัมพันธ์

  13 หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ รับกิตติกรรมประกาศสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 21 ปี 2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Line Break (Shift + Enter)