ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

  โดย  กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

Line Break (Shift + Enter)