ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  โดย  สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน

Line Break (Shift + Enter)