ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

  สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ได้ใช้ในราชการ

  โดย  สพฯ จันทบุรี

Line Break (Shift + Enter)