ข่าวประกาศหน้าแรก

ข่าวประกาศหน้าแรก(140)

ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 โดย กองการเจ้าหน้าที่

 วันที่ 2018-11-29 08:09:10

 4. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

 ประกาศฯ

 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 5. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

 7. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

 6. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

 8. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติฃงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

 โดย กองการเจ้าหน้าที่

 วันที่ 2018-10-08 06:27:52

 ประกาศรายชื่อ

 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 4. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

 5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบ้ติการ (ด้านศิลปะ)

 6. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)

 7. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)

 8. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 แผนที่เดินทางไป มหาวิทยาลัยรังสิต

 10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ

 รายละเอียดผังที่นั่งสอบ

 แผนที่อาคารมหาวิทยาลัยรังสิต

Total 140 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)