ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง(685)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสราง สพฯ สุรินทร์

 โดย กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 วันที่ 2019-08-14 12:59:36

 โครงการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุนิทร์-บีบอัด

 โครงการอาคารเรือนนอน 2 ชั้น-บีบอัด

 งวดงานก่อสร้าง สพ.จังหัวดสุรินทร์

 แบบ บก01

 ร่างประกวด

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสราง สพฯ สุรินทร์

 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

 รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

 รายการประกอบแบบอาคารเรือนนอน2ชั้น_สุรินทร์

 รายการประกอบแบบอำนวยการ2ชั้น_สุรินทร์

 ไฟล์ก่อสร้าง

 ราคากลางค่าก่อสร้าง

Total 685 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)