ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง(1224)

ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โดย กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 วันที่ 2020-11-27 09:00:11

 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ร่าเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 TOR โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย บ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพฯ

 โดย กลุ่มงานพัสดุฯ กองคลัง

 วันที่ 2020-11-18 06:53:21

 ร่างประกาศกรมพินิจ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านเมตตา

 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บ้านเมตตา

 ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านเมตตา_compressed

 งวดงานโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและ

 งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ-1-37_compressed

 แบบ-บก.01 ก่อสร้างบ้านเมตตา

 แบบรูป (บ้านพักข้าราชการระดับ 8 (เรือนชุด 8 หน่วย 4 ชั้น))1-28_compressed

 แบบรูป (อาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 16 หน่วย) 1-26_compressed

 ภาคผนวก ของสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา

 รายการประกอบแบบระบบแก๊ส LPG

 รายการประกอบแบบระบบเครื่องปรับอากาศ

 รายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร_compressed

 รายการประกอบแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล_compressed

 รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม_compressed

 รายละเอียดราคากลางก่อสร้างบ้านเมตตา0เปอร์เซ็น

 BOQ ราคากลางบ้านเมตตา

 แบบรูป (แบบครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ)1-27_compressed

 แบบรูป(อาคารที่ทำการศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา 3 ชั้น)1-63_compressed

 แบบรูป (กลุ่มอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา 2 ชั้น)1-106_compressed (1)

Total 1224 Record : 82 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)