ภาพข่าว

  โครงการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ ๔

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดินทางมาบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ในโครงการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (ที่ทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา) ตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ของสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นบุคลากรยุคใหม่ของกรมพินิจฯ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการประชาชน

30
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)