ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่ง คสช

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ศอ.กต.) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.กต. โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นและการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

36
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)