ภาพข่าว

  อธิบดีฯ นำทัพเยือน ‘เชียงใหม่’

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ได้เดินทางไปยังโรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในพื้นที่ดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ ได้รับทราบนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมพินิจฯ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่นำมาประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 

               การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่ สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, แพร่ และจังหวัดน่าน ในการนี้ อธิบดีฯ และผู้บริหารกรมพินิจฯ ยังได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ในพื้นที่ เขต ๗ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนางานในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ต่อมา อธิบดีฯ พร้อมคณะยังได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ อีกด้วย

36
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)