ภาพข่าว

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๕

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในพื้นที่ดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ ได้รับทราบนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมพินิจฯ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่นำมาประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในพิ้นที่เขต ๔ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนางานในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ในการนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย


56
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)