ภาพข่าว

  ชุดเฉพาะกิจดำเนินการ บุกตรวจร้านเหล้าเปิดเกินเวลา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้  (๔ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๒.๓๐น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินงานตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมปฏิบัติงานในนามชุดเฉพาะกิจดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมควบคุมโรค ป.ป.ท. และทหารจากกองทัพภาคที่ ๑ เข้าตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี ตามข้อสั่งการของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินนโยบายตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ที่กำชับให้มีการตรวจตราและจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ โดยมีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และจำหน่ายสุราหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ


จากการตรวจสอบพบสถานบันเทิงหรือร้านจำหน่ายสุรายังคงเปิดให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ร้านบิ้วบาร์ และร้านหกสิบเก้า มีลักษณะเข้าข่ายเป็นสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีใบอนุญาตตั้งสถานบริการแต่อย่างใด และยังพบว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ อาทิ จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด (๒๔.๐๐ น.) ให้บริการบารากู่โดยผิดกฎหมาย เป็นต้น


ทั้งนี้ ร้านบิ้วบาร์มีการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้ามาใช้บริการ จำนวน ๒ คน และพบยาเสพติด ประเภทยาเค อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนร้านหกสิบเก้ามีการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และยังพบอุปกรณ์เสพยาเสพติด ประเภทยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง


จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการทั้งสองนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรี และจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ และคำสั่งหน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๙ ต่อไป

32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)