ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 "สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

(วันนี้ 4 มี.ค. 59) นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต 9 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 "สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ทั้งนี้ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทบุคคลภาครัฐ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)