ภาพข่าว

  โครงการการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ(Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๒ พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานของกรมพินิจฯ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีแรกรับ ที่ยังไม่ได้รับประกาศยกเลิกการจัดทำบัญชีมือ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร                                   


45
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)