ภาพข่าว

  กรมพินิจฯเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทดีเด่น จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมี นางอารีรัตน์  อารีพันธุ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองคง นางสาวนารถศิริ  รักชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองคง หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ รับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)