ภาพข่าว

  การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๓ รุ่นที่ ๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๓ รุ่นที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากรในสังกัดกรมพินิจฯ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนำไปพัฒนาการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นวพล/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว


40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)