ภาพข่าว

  'กรมพินิจฯ' MOU กับ 'อาชีวศึกษา' ขยายโอกาสพัฒนาอาชีพให้เยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงนามความร่วมมือกับ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ และ นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ "วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่" ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับเยาวชน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีเยาวชนที่เข้าสมัครรับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 46 คน

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)