ภาพข่าว

  การนำการบำบัดทางจิตวิทยาไปใช้บำบัดเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาซับซ้อน ครั้งที่ ๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

         วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติตดตามประเมินผลการนำการบำบัดทางจิตวิทยาไปใช้บำบัดเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาซับซ้อน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาซับซ้อน อีกทั้งเพื่อประเมินผลการนำการบำบัดทางจิตวิทยาไปใช้บำบัดเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาซับซ้อน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย นักจิตวิทยาจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๖ คน คณะทำงานและวิทยากร รวมประมาณ ๔๒ คน ซึ่งเนื้อหาของการอบรมเป็นการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมสมองและนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาซับซ้อนต่อไป

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)