ภาพข่าว

  โครงการเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3 รุ่นที่ 4

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (24 พ.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3 รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยการในหน่วยงานสังกัด กรมพินิจฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนำไปพัฒนาการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อมรชัย/ภาพ เบญจมาภรณ์/ข่าว

41
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)