ภาพข่าว

  ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งคสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งคสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการปกครอง กรมสรรพสามิต  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)