ภาพข่าว

  การประชุมอนุกรรมการอาเซียนของสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็และเยาวชนระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการอาเซียนของสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็และเยาวชนระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 (Asia-Pacific Concil for Juvenile Justice: Second Meeting of the Subcommittee for ASEAN) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทศาสตร์ร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของทั้งประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนและคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก การอภิปรายผลการศึกษาระดับโลกของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก และการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 อมรชัย/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว

61
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)