ภาพข่าว

  ประชุมเตรียมความพร้อม DJOP Futsal for Change ๒๐๑๖

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด (DJOP Futsal for Change ๒๐๑๖) ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการกีฬา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและดำเนินรายการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการถ่ายทอดสด คณะกรรมการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประกวดกองเชียร์ คณะกรรมการฝ่ายห้องพัก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ และคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)