ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบำบัดด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบำบัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA) กิจกรรมที่ ๒ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบำบัดด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลัก 3P แก่บุคลากร และเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้เสพหรือผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

นวพล/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว

44
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)