ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาเกณฑ์การวัดอัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาเกณฑ์การวัดอัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมพินิจฯ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายนอกได้แก่ กรมคุมประพฤติ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)