ภาพข่าว

  รองอธิบดีกรมพินิจฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าจัดทำแผนที่ GIS ควบคุมสถานบริการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชน (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 


ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีอภิปรายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดทำเป็นตัวอย่างโดยการนำข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยผู้แทนแต่ละหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้แต่ละหน่วยงานแจ้งข้อมูลและความต้องการเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการนำส่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ต่อไป

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)