ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคดี สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี  โดยมีนางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้ตรวจราชการกรม ดร. ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในการจัดทำหลักสูตรการอบรม  เพื่อให้มีหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในการจัดทำแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตร ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)