ภาพข่าว

  โครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ สามารถยกเลิกการจัดทำบัญชีได้ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ จัดทำรายงานการเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการประกาศยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสังกัดกรมพินิจฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

นวพล/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)