ภาพข่าว

  มหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อ “หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมกับการเสริมสร้างคุณธรรมองค์กร ป้องกันการทุจริต” ในโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเป็นการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในการนี้ นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับผู้แทนประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

นวพล/ภาพ

เบญจมาภรณ์/ข่าว

55
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)