ภาพข่าว

  วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยนายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม นำเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯชายบ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกฯชายบ้านมุทิตา จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯชายบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯหญิงบ้านปรานี จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯชายสิรินธร จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง จ.ชลบุรี ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ จ.ราชบุรี ศูนย์ฝึกฯ เขต ๓ จ.นครราชสีมา ศูนย์ฝึกฯ เขต ๔ จ.ขอนแก่น ศูนย์ฝึกฯ เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ จ.นครสวรรค์ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๘ จ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมคาราวะ และรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และอวยพรให้เด็กและเยาวชนตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองชอบให้ประสบความสำเร็จ ทำความดี เพื่อจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข  ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น ๕ กรมพินิจฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)